ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2555
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ กำหนดการจัดงานวันประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ อบต.ย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ] 
       กำหนดการจัดงานวันประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ.doc
   ทำรายการเมื่อ: 24-มีค.-09at 10:27
ประกาศสอบราคา   [ 26/8/2558 15:33:47 ]
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายพุฒ เทพจันทร์ ถึงบ้านนายทน ปิ่นทอง หมู่ที่ 9   [ 24/8/2558 14:32:50 ]
ประกาศขายทอดตลาด   [ 14/8/2558 15:28:31 ]
ประกาศสอบราคา   [ 23/6/2558 9:43:36 ]
เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซ่มสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดหงษ์1ม.3   [ 19/6/2558 13:27:06 ]
ประกาศสอบราคา   [ 24/3/2558 14:47:24 ]
ประกาศราคากลาง   [ 23/3/2558 14:16:17 ]