ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนอัตรากำลัง3ปี 2558 -2560
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2555
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ กำหนดการจัดงานวันประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ อบต.ย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ] 
       กำหนดการจัดงานวันประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ.doc
   ทำรายการเมื่อ: 24-มีค.-09at 10:27
จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ขายโดยวิธีขายทอดตลาด   [ 2/6/2559 11:16:56 ]
ยกเลิกประกาศสอบราคา   [ 16/11/2558 15:25:35 ]
ประกาศสอบราคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ย่านยาว   [ 13/11/2558 14:34:22 ]
โครงการจ้างเหมารถยนต์รับ-ส่งเด็กปฐมวัย1   [ 10/11/2558 16:02:49 ]
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดหงษ์ 1ม.3   [ 4/11/2558 16:23:49 ]
ทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์ปัจจุบันงวดเดือนพฤศจิกายน2556   [ 31/10/2558 12:18:35 ]
แผนพัฒนาบุคลากรปี 58 - 60   [ 30/10/2558 15:17:19 ]