ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนอัตรากำลัง3ปี 2558 -2560
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2555
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ กำหนดการจัดงานวันประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ อบต.ย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ] 
       กำหนดการจัดงานวันประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ.doc
   ทำรายการเมื่อ: 24-มีค.-09at 10:27
ราคากลางโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา   [ 16/12/2559 14:37:38 ]
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   [ 17/10/2559 15:14:36 ]
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางฉาบลาดยางพาราสเลอรี่ซีล   [ 29/9/2559 11:25:19 ]
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ   [ 13/7/2559 14:15:20 ]
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร บทความเรื่อง "หนีไม่พ้น"   [ 12/7/2559 12:33:53 ]
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร บทความเรื่อง "อยากรู้แบบแปลนก่อสร้างอาคาร"   [ 12/7/2559 12:33:12 ]
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร บทความเรื่อง "เขาหาว่าผมแบมือใต้โต๊ะ"   [ 12/7/2559 12:32:05 ]